Zeespiegelstijging: hoe blijven wij de best beschermde delta van de wereld?


Rijkswaterstaat werkt samen met andere waterbeheerders, zoals waterschappen, provincies en gemeente, maar ook met onze buurlanden aan een Nederland dat goed beschermd is tegen overstromingen.

Samen zorgen we dat ons land de veiligste delta van de wereld blijft. Met onze deltawerken, riviermaatregelen en innovaties hebben wij onze waterveiligheid goed op orde en blijven wij voortdurend vooruitkijken om tijdig bij te sturen als dat nodig is. Maar een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem in delen van het land en krijgen we door klimaatverandering vaker te maken met stormen, heftige regenbuien en hoge waterstanden. Recente inzichten duiden op een mogelijk versneld afsmelten van het landijs van Antarctica. Dit kan leiden tot een versnelling van de zeespiegelstijging. Kunnen wij in de toekomst dan wel droge voeten houden in Nederland? Kunnen onze huidige waterwerken dat wel aan?

Rekening houden met een versnelde zeespiegelstijging

In de huidige deltascenario’s gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 houden we rekening met een versnelde zeespiegelstijging. Dat doen we al sinds 2010 onder de Deltawet. In het Deltaprogramma anticiperen we op de toekomstige klimaatverandering, richten we ons op 2050 met een doorkijk naar 2100 en baseren we ons op de KNMI-klimaatscenario’s. Adaptieve strategieën en flexibele maatregelen maken het mogelijk om in te spelen op nieuwe kennis en inzichten.

Onderzoek gevolgen mogelijke versnelde zeespiegelstijging

De deltacommissaris heeft in 2018 een eerste verkennend onderzoek laten uitvoeren om de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging voor Nederland globaal in beeld te brengen. Het onderzoek richtte zich op de gevolgen voor het kustfundament, onze kunstwerken, de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Die versnelde stijging (gebaseerd op de waardes van het KNMI) zal volgens het Deltares rapport op zijn vroegst vanaf 2050 merkbaar kunnen worden. We hebben dus tijd om ons voor te bereiden en dat doen we dan ook. Op basis van het eerste verkennend onderzoek van Deltares lijkt het pakket aan maatregelen waar het Deltaprogramma op dit moment vanuit gaat in elk geval tot 2050 voldoende om onze delta leefbaar en bewoonbaar te houden.

Best beschermde delta ter wereld

Voor de periode daarna hebben we meer en gedegen onderzoek nodig dat is gericht op de relatie tussen de opwarming van de aarde, het afsmelten van Antarctica, de zeespiegelstijging en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Ook hebben wij meer fundamentele kennis nodig over de wijze waarop een dergelijke versnelling concreet doorwerkt op de sedimenthuishouding van de kust, de belasting van de waterkeringen en de verzilting van het grond- en oppervlaktewater. Dit is nodig om een concreter beeld te krijgen van de aard, de omvang en het tempo van de veranderingen in de wateropgaven en de nu bestaande grote onzekerheden te verkleinen. Op die manier kunnen we samen met de partners in het Deltaprogramma de juiste maatregelen treffen om Nederland de best beschermde delta ter wereld te laten blijven.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.