Waterkwaliteit verslechtert door aanhoudende droogte


Door de aanhoudende droogte en de hoge watertemperaturen neemt de waterkwaliteit verder af.

Dit komt onder meer door de toename van verzilting. Daarnaast neemt het aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte toe. Ondanks de neerslagverwachting houdt de droogte de komende periode aan.

De wateraanvoer via de rivieren blijft laag, het neerslagtekort blijft hoog en de vraag naar water blijft groot. De effecten van de droogte op landbouw en natuur blijven toenemen. Door de verwachte neerslag zal de afvoer van de Rijn de komende periode iets stijgen, maar uiteindelijk weer dalen. De afvoer van de Maas zal ongeveer gelijk blijven.

Maatregelen tegen verzilting

Omdat de watervraag de komende periode zeer hoog blijft, nemen Rijkswaterstaat en de waterschappen overal in het land maatregelen. De waterpeilen van het IJsselmeergebied zijn lager dan normaal. Dit komt door de hoge watervraag van de waterschappen en door hoge verdamping. Door de verwachte neerslag kunnen de waterpeilen tijdelijk licht stijgen.

De verzilting, de toename van het zoutgehalte in zoet water, neemt in het westen van het land langzaam toe. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen waar nodig. Dit gebeurt onder meer door extra water aan te voeren bij de Irenesluizen in Wijk bij Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal en door de stuw Hagestein meer open te zetten voor extra water naar de Lek. In het Volkerak-Zoommeer wordt minder water ingelaten om zoutindringing in de Rijn- en Maasmonding te beperken. De Kleinschalige Wateraanvoer is ingezet om voldoende zoet water richting het westen te brengen

De LCW (Landelijke Coƶrdinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken hard om de droogte het hoofd te bieden en zetten zich in om zo efficiƫnt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

Verslechterde waterkwaliteit

De gemiddelde watertemperatuur van zowel de Maas als de Rijn blijft naar verwachting de komende week circa 25 graden. Door de hoge watertemperatuur is de waterkwaliteit in het hele land verslechterd. Het aantal meldingen van blauwalg blijft toenemen, evenals het aantal meldingen van botulisme en vissterfte. Waterbeheerders roepen op om dode vissen en watervogels te melden bij het waterschap of de gemeente. Rijkswaterstaat adviseert recreanten om zich goed te informeren over het herkennen van waterkwaliteitsproblemen en over de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld door de website Zwemwater te raadplegen.

Hinder scheepvaart door lage waterstanden

Voor de scheepvaart neemt de hinder toe. Als gevolg van de lagere waterstanden kunnen schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploopverbod (inhaalverbod) en ontmoetingsverbod (tegengesteld passeren) geldt. Om waterafvoer te beperken en verzilting tegen te gaan is er bij verschillende sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime. Wachttijden kunnen daardoor langer zijn dan gebruikelijk. Scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via onder andere berichten aan de scheepvaart (BAS) en via de website Vaarweginformatie.

Droogtemonitor

Wanneer sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. Momenteel wordt de droogtemonitor wekelijks verspreid onder onze waterpartners, zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Bron: Rijkwaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.