Voorlopige vrijwaringsmaatregelen op de invoer van bepaalde staalproducten uit derde landen


Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1013 worden tariefcontingenten geopend voor de invoer van bepaalde productcategorieën uit derde landen.

Bij de voorlopige vrijwaringsmaatregelen is de overlegging van een niet-preferentieel oorsprongsbescheid, niet vereist. Er is niet voorzien in een procedure tot administratieve samenwerking.

De tariefcontingenten worden beschouwd als kritieke contingenten als 90% is opgebruikt. In dat geval moet aanvullende zekerheid worden gesteld voor de aanvullende rechten.

De tariefcontingenten gelden voor een periode van 200 dagen na de inwerkingtreding van deze verordening.

Aanvullend recht

Wanneer het desbetreffende tariefcontingent is verbruikt of wanneer de invoer van de productcategorie niet in aanmerking komt voor het contingent, wordt een aanvullend recht van 25 % geheven. Dit aanvullende recht wordt toegepast op de douanewaarde van het ingevoerde product.

Wanneer niet van toepassing

De tariefcontingenten en het aanvullend recht zijn niet van toepassing op:

– productcategorieën die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening reeds op weg zijn naar de Unie en waarvan de bestemming van de unie niet kan worden gewijzigd. De tariefcontingenten en het aanvullend recht zijn overigens ook niet van toepassing als de goederen na de binnenkomst in de Unie onder een andere douaneprocedure dan invoer in de Unie zijn gebracht;

In de invoeraangifte moet in vak 37, 2e deelvak code 611 worden vermeld. Importeurs moeten kunnen aantonen dat de goederen voor de inwerkingtreding van de verordening op weg waren naar de Unie. Dit kan met het uitvoerdocument, vervoersdocument, ander handelsdocument of officieel bescheid worden aangetoond. Importeurs moeten kunnen aantonen dat de bestemming van de goederen van de Unie niet kan worden gewijzigd. Dit kan met het contract worden aangetoond.

– productcategorieën van oorsprong uit één van de ontwikkelingslanden, zoals gespecificeerd in bijlage IV. Voor bepaalde productcategorieën uit Brazilië, China, Egypte, India, Indonesië, Maleisië, Moldavië, Oekraïne, Saudi-Arabië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Zuid-Afrika gelden echter wel de tariefcontingenten en het aanvullend recht
– producten van oorsprong uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Samenloop met aanvullende douanerechten voor de VS

Voor bepaalde producten is er een samenloop tussen de voorlopige vrijwaringsmaatregelen op staalproducten uit derde landen en de aanvullende douanerechten op producten van oorsprong uit de Verenigde Staten.

Met ingang van 23 augustus 2018 is een nieuwe verbijzonderingscode 613 vastgesteld voor een samenloop van de overgangsmaatregelen voor producten die vallen onder zowel de vrijwaringsmaatregelen voor staalproducten uit derde landen als onder de aanvullende douanerechten voor producten van oorsprong uit de VS. Deze code moet worden vermeld in vak 37, 2e deelvak.

Bron: Douane

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.