Voor waterschappen staat urgentie Klimaatakkoord voorop


Nu de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord bekend is, roept de Unie van Waterschappen partijen op om vaart te zetten achter besluitvorming en werk te maken van de energietransitie.

Waterschappen merken de gevolgen van klimaatverandering in hun dagelijks werk, met extremer weer en een stijgende zeespiegel. Bestuurslid Dirk-Siert Schoonman: “Zonder bestrijding van de oorzaak blijft het dweilen met de kraan open.”

Dirk-Siert Schoonman: “We zijn blij dat de doorrekeningen over het geheel genomen redelijk positief uitvallen, maar het is niet voldoende om de 49% reductie in 2030 te behalen. Het behalen van die doelstelling is wel nodig om de veiligheid en bewoonbaarheid van Nederland ook voor de langere termijn zeker te stellen. Te weinig of te laat actie ondernemen tegen de opwarming van de aarde is voor onze delta geen optie. De kosten van de schades door extremer weer en zeespiegelstijging zullen dan uiteindelijk hoger uitvallen dan die van een omschakeling naar duurzame energie. Daarom werken de waterschappen actief mee aan de reductie van broeikasgassen, onder andere door de opwek van duurzame energie.”

Ambitieus klimaat- en energiebeleid

In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de energietransitie in de regio. Ze zetten in op windmolens, zonneweiden en het opwekken van biogas. En op het ontwikkelen van innovaties zoals aquathermie -thermische energie uit water- als nieuwe warmtebron als woonwijken van het gas af gaan. De waterschappen stellen hun terreinen steeds vaker ter beschikking aan energieprojecten van bijvoorbeeld inwoners en lokale energiecoöperaties.

Duurzame energie

Waterschappen vragen het Rijk rekening te houden met kosten voor het inpassen van duurzame energieprojecten van derden in het waterbeheer. En om ondersteuning van innovatief onderzoek hiernaar. Slimme innovaties dragen ook bij aan de economische ontwikkeling van Nederland. Waterschappen vragen de Minister de toegezegde wetswijziging snel uit te voeren waarmee ze voldoende ruimte krijgen om duurzame energie te produceren. Hiermee kunnen ze de C02-uitstoot van hun activiteiten volledig compenseren. Voor knellende wet- en regelgeving is het nodig een Taskforce in te richten.

Regionale Energiestrategieën

Samen met gemeenten en provincies beschouwen waterschappen de Regionale Energiestrategieën als een belangrijk instrument om vraag en aanbod op het gebied van duurzame energie in de regio bij elkaar te brengen. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met andere partners in de regio zoals netbeheerders, lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties.

De Unie van Waterschappen legt de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord voor aan de achterban.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.