Vervanging bomen langs Schelde-Rijnkanaal


Rijkswaterstaat startte gisteren met de vervanging van circa 2.700 populieren op de landtong tussen het Schelde-Rijnkanaal en het Spuikanaal.

Deze populieren breken in toenemende aantallen af onder het gewicht van de kronen en vallen om of kampen met scheuren in de stam, loslatende takken en zwaar dood hout.

De omvallende bomen en vallende takken vormen een gevaar voor de omgeving. Met name aan de westkant hellen de boom sterk over en is het gevaar voor omvallen groot. Door al omgevallen bomen ontstaan er gaten in de boomweide, waardoor de overblijvende bomen onder zwaardere belasting komen te staan. Hierdoor ontstaat een zichzelf versterkend effect waarbij de boomweide steeds verder aftakelt. Uit veiligheidsoverwegingen is daarom de Westelijke Schelde-Rijnweg al enige tijd afgesloten voor verkeer.

Snoeien en nieuwe aanplant langs Schelde-Rijnkanaal

In het noordelijke deel van het gebied wordt de begroeiing uitgedund en blijven veel bomen staan. In het zuidelijke deel wordt de beplanting, op de meest oostelijke rij bomen na, volledig vervangen. Het gaat om circa 2.000 populieren. De meest oostelijke rij bomen, belangrijk als windvanger en voor de vliegroute van vleermuizen, wordt pas vervangen als de nieuwe bomen goed aangeslagen zijn. De bomen die blijven staan (ongeveer 450 stuks), worden wel drastisch gesnoeid.

In 2020 worden nieuwe bomen geplant. Het plan voor de herplant wordt op dit moment opgesteld. Uitgangspunt daarbij is gevarieerde beplanting, met een diversiteit aan soorten en leeftijden. Hierdoor zorgen we ervoor dat bomen minder vatbaar zijn voor ziekten en een verschillende levensduur hebben, waardoor de beplanting robuuster is.

Duurzaam en circulair

De verwijderde populieren leveren nu nog kwalitatief redelijk goed hout op, dat kan worden hergebruikt. Het hout wordt verkocht om de herplant van de nieuwe bomen en struiken te financieren. Ook gebruiken we de opbrengst voor het beheer en onderhoud van de nieuwe bomen. Dit past in het streven van Rijkswaterstaat om duurzaam en circulair te werken.

Maatregelen voor het dierenleven

Op de landtong maken onder andere buizerds, steenmarters en dwergvleermuizen gebruik van de begroeiing als nestlocatie of verblijfplaats. Om deze dieren zo min mogelijk te storen, voert Rijkswaterstaat de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit. Ter compensatie van verloren nest- en verblijfslocaties, plaatst Rijkswaterstaat nestkasten en horsten.

Hinder tijdens de werkzaamheden

De huidige bomen fungeren als windscherm voor de scheepvaart op het Schelde-Rijnkanaal. Tot de nieuwe beplanting die functie over kan nemen, moet de scheepvaart rekening houden met meer wind.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.