Verjonging chemische installaties


Dankzij investeringen in modernisering en nieuwbouw zijn de fabrieken van de Nederlandse (petro)chemie sinds 2014 aanzienlijk verjongd.

Dit blijkt uit een recent onderzoek naar de staat van de installaties in de Nederlandse (petro)chemie.

Het onderzoek naar de staat van de (petro)chemische installaties is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door onderzoeksbureau Mainnovation. Ondermeer raffinaderijen en tankopslagbedrijven hebben inzichtelijk gemaakt wat de leeftijdsopbouw is van hun installaties, wat de verwachte levensduur is van de installaties, hoe deze levensduur positief kan worden beïnvloed en welke andere investeringen worden gedaan om de installaties te verjongen.

Levensduur installaties

Installaties hebben niet het eeuwige leven, maar de restlevensduur kan worden beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt dat tussen 2014 en 2017 de restlevensduur is toegenomen; daar waar in 2014 nog 46% van alle in gebruik zijnde installaties binnen 10 jaar het einde van haar levensduur zou bereiken, was dat in 2017 nog maar 21%.

Verjonging

Door installaties periodiek te vernieuwen kunnen bedrijven ook relatief oudere fabrieken vitaal, veilig en concurrerend houden. Het komt erop neer dat installaties iedere 30 jaar worden gemoderniseerd. Niet alleen door vervanging en nieuwbouw van een installatie, maar ook door gedegen onderhoud aan een bestaande installatie.

Werken aan een Veilige industrie

Belangrijke aanleiding voor het onderzoek was het idee dat veroudering van installaties in de chemie, oorzaak is van veel veiligheidsincidenten. Dit blijkt niet het geval. Van de veiligheidsincidenten wordt ongeveer 16% mede veroorzaakt door veroudering. Dit is lager dan de percentages in andere landen.

Internationaal

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland goed scoort ten opzichte van andere landen. De gemiddelde onderhoudskosten en de technische beschikbaarheid van de installaties zijn vergelijkbaar zijn met of steken gunstig af bij die in de omliggende Europese landen en de VS.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.