Vele vragen over Klimaatbeleid nog onbeantwoord


‘Er leven onder ondernemers veel twijfels en vragen over de gehanteerde veronderstellingen en modelberekeningen bij het Ontwerp Klimaatakkoord.’

Dat schrijven Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) vandaag in een brief aan Minister Wiebes (EZK) en de Tweede Kamer. In hun brief pleiten de voorzitters voor een integrale economische analyse van alle plannen door het CPB, zodat het debat eerlijker en transparanter kan worden gevoerd. ‘Nu buitelen tegengestelde effecten over elkaar en dit komt het draagvlak en de kans van slagen niet ten goede.’

Echte kosten verduurzamen panden blijven verborgen

In hun brief leggen de ondernemingsorganisaties diverse vragen neer bij de planbureaus naar aanleiding van hun recente doorrekeningen. Zo lijkt PBL uit te gaan van gemiddeld 15.000 euro investeringskosten per woning om deze via de wijkaanpak aardgasvrij te maken. ‘Dat is weinig. Gemiddeld kost het bijna energieneutraal maken van een woning namelijk al gauw zo’n 30.000 euro en het gasvrij en CO2-neutraal maken van oude woningen komt op wel 60.000 euro of meer. Voor ondernemers geldt veelal een dubbele rekening, omdat ze ook hun bedrijfspand moeten verduurzamen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook vragen de ondernemingsorganisaties zich af welke veronderstellingen het PBL heeft gemaakt ten aanzien van de bereidheid van huiseigenaren en ondernemers om deze investeringen daadwerkelijk te doen. ‘In hoeverre heeft dit alles realiteitsgehalte dan wel maatschappelijk draagvlak en gaat het allemaal ook echt gebeuren?’

Effecten puur nationale CO2-heffing

In de brief herhalen de ondernemingsorganisaties hun vragen en zorgen bij een puur nationale CO2-heffing. ‘Alle industriële bedrijven in de EU betalen al een CO2-heffing door het Europese emissiehandelssysteem. Nieuw onderzoek van PWC in opdracht van het kabinet laat zien dat het internationale level playing field geen ruimte laat voor een nationale heffing hier bovenop. Hoe voorkomen we verlies aan werkgelegenheid en extra uitstoot van CO2? Als mogelijke optie adviseren de organisaties dat we in Nederland en de EU kennis nemen van het pleidooi van de 3.300 Amerikaanse economen om in de VS tot een CO2-heffing te komen met een terugsluis en een ‘border adjustment mechanism’. Dit zou ook op EU-niveau een oplossing kunnen zijn.

Vervolgproces

‘De klimaattransitie moet doorgaan, maar de huidige politieke koers rond het klimaatakkoord maskeert nog te veel de echte prijs ervan voor burgers en bedrijven. Dat is slecht voor het draagvlak, voor echte innovatie en een onderschatting van burgers en ondernemers. Een eerlijke en kansrijke klimaataanpak is mogelijk, maar dan moeten we transparant en open aan de slag. Het klimaatbeleid moet geen splijtzwam worden in de Nederlandse samenleving,’ aldus de organisaties, die pleiten voor een zorgvuldig vervolgproces via bijvoorbeeld de SER. Voor het maatschappelijk draagvlak is het volgens hen verder essentieel wanneer de overheid opgelegde lasten op gebruik van fossiele energie zoveel mogelijk beschikbaar maakt voor het klimaatbeleid, zodat burgers en bedrijven de lasten van verduurzaming niet eenzijdig hoeven te dragen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.