Toenemende bedrijfsrisico’s door veranderende beschikbaarheid natuurlijke grondstoffen


Natuurlijke hulpbronnen zoals schone lucht en zuiver water zijn van essentieel belang voor bedrijven.

Tegelijkertijd bestaat vandaag de dag het risico dat deze massaal verdwijnen. Gebrekkig risicomanagement rondom natuurlijke rijkdommen, het zogeheten ‘natural capital’, heeft gevolgen die verder reiken dan de impact op het milieu. Het nieuwe rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) – Measuring And Managing Environmental Exposure: A Business Sector Analysis of Natural Capital Risk – waarschuwt voor risico’s op bedrijfsschade, aansprakelijkheid en aantasting van winsten en bedrijfsmodellen daar waar schaarste, wet – en regelgeving en de maatschappelijke druk toenemen.

“Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen is nodig voor het toekomstig succes van veel bedrijven. Terwijl het bewustzijn van bedrijven over hun ecologische voetafdruk groeit moet men nog steeds beter inzicht krijgen in de specifieke bedreigingen die hun industrie kunnen beïnvloeden.” zegt Chris Bonnet, Manager Environmental, Social and Governance (ESG) Business Services bij AGCS.

Natuurlijk kapitaal risicoanalyse per sector

In het nieuwe rapport analyseert AGCS data van het onderzoeksbureau MSCI ESG Research. De olie & gas-, mijnbouw-, voedings- en transportsector scoren het hoogst in termen van exposure. Dit is gebaseerd op vijf categorieën: biodiversiteit, broeikasgassen, niet-broeikasgas emissies, water en afval. Deze worden geclassificeerd als “gevarenzone”.

Zeven sectoren, bouw, nutsbedrijven, textiel, chemie, productie, farma- en automotive behoren tot de “middenzone”. Telecom is de enige sector die in de “veilige zone” zit en dus nauwelijks tot geen risico loopt op dit gebied.

De 3 fases van ‘natural capital’ risico

‘Natural Capital’ risico’s verschijnen zelden zonder eerdere signalen. Het rapport onthult dat ze in drie fasen evolueren voordat ze de bedrijfsresultaten beïnvloeden.

1. Het bewustzijn van risico natuurlijk kapitaal groeit.
2. Risico oefent invloed uit op individuele bedrijven in hun supply chain of op de eigen activiteiten door verandering in regelgeving en/of maatschappelijke druk.
3. Risico is onvermijdbaar en leidt tot schade zoals aansprakelijkheidskosten, hogere productiekosten en/of bedrijfsonderbrekingen. Dit heeft uiteindelijk zijn weerslag op de financiële resultaten van de organisatie en of industrie.

Risicobeheersing ‘natural capital’

Een aanzienlijk aantal bedrijven is reeds begonnen met de risicobeheersing van de ‘natural capital’. Het in balans brengen van risicomanagement dat tegenwoordig mede is gericht op de beheersing van nieuwe risico’s is echter een uitdaging. Toekomstige en niet-financiële risico’s kunnen eenvoudig over het hoofd worden gezien indien ondernemingen zich blijven richten op korte termijndoelen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.