REKO investeert 125 miljoen euro in een tweede installatie voor de thermische reiniging van teerhoudend asfalt granulaat.


REKO is in het Rotterdams havengebied (Vondelingenplaat) gestart met de bouw van een nieuwe thermische reinigingsinstallatie die jaarlijks 1,2 miljoen ton reststoffen, bestaande uit een mix van teerhoudend asfalt granulaat en dakleer, volledig gaat omzetten in primaire grondstoffen, elektriciteit en warmte.

Met de realisatie van dit project is een investering gemoeid van 125 miljoen euro.

REKO, voluit Recycling Kombinatie REKO B.V., is een producent van zand, grind en vulstoffen uit minerale reststoffen. Het bedrijf gebruikt als grondstof voornamelijk asfaltschollen afkomstig van de wegenbouw en dakleer afkomstig uit de utiliteitsbouw. In de eerste jaren van de 21e eeuw heeft REKO, in samenwerking met gerenommeerde leveranciers van proces technische apparatuur, een eigen en innovatief proces ontwikkeld, specifiek bestemd voor de thermische reiniging van deze minerale reststoffen. Deze ontwikkeling leidde tot de eerste thermische reinigingsinstallatie die door REKO in 2006 in bedrijf is genomen. Deze installatie verwerkt sindsdien probleemloos 600.000 ton minerale reststoffen per jaar. In de afgelopen 12 jaar is met deze installatie al 7,2 miljoen ton schoon zand en grind geproduceerd voor de Nederlandse bouwindustrie.

Tijdens het verwerkingsproces wordt het asfalt in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1.000 0C thermisch gereinigd, hetgeen wil zeggen dat alle in het asfalt aanwezige schadelijke stoffen volledig verbranden in de oven. Dit thermisch reinigingsproces resulteert in schoon zand, grind en vulstof – klaar voor hergebruik – alsmede hete afgassen waaruit energie wordt teruggewonnen in de vorm van stoom die vervolgens via een stoomturbine wordt omgezet in elektriciteit. Per jaar wordt circa 30 duizend megawatt aan elektriciteit opgewekt, ofwel dezelfde hoeveelheid die circa 7.500 huishoudens jaarlijks verbruiken.

De nieuw te bouwen installatie is aanzienlijk efficiënter, omdat deze gebruik maakt van de meest nieuwe technieken. Bovendien is de 12 jaar ervaring die REKO op het gebied van thermische reiniging heeft opgedaan, in deze installatie verwerkt. Zo wordt in de nieuwe installatie niet alleen minder energie verbruikt maar ook aanzienlijk meer energie opgewekt. De installatie kan voor maar liefst 50.000 huishoudens elektriciteit opwekken. Ofwel evenveel huishoudens als in een stad als Delft. Bovendien wordt de installatie geschikt gemaakt om naast elektriciteit ook warmte te kunnen leveren.

De verwerkingstechniek van REKO is een schoolvoorbeeld van circulaire economie, waarbij reststoffen voor 100 % worden omgezet in nieuwe grondstoffen en de keten is gesloten. REKO heeft met de nieuwe installatie de grootste capaciteit ter wereld om dit soort verontreinigde bouwstoffen volledig te recyclen.

Recycling voor een Europese markt

In het verleden werd koolteer als bindmiddel gebruikt in de productie van asfalt. Koolteer bevat milieu ongewenste componenten, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen, beter bekend als paks. Vandaar dat er sinds 1990 een verbod geldt op het gebruik van koolteer in de productie van asfalt. In Nederland mag sinds 2001 teerhoudend asfalt, dat vrijkomt bij het onderhoud van wegen, niet meer worden gestort of in de productie van nieuw asfalt worden gebruikt. Sindsdien moet het teerhoudend asfaltgranulaat zo worden verwerkt dat de in het asfalt aanwezige en voor het milieu ongewenste componenten, waaronder paks, volledig vernietigd worden. Daarmee geeft REKO invulling aan de doelstelling van de overheid om deze schadelijke stoffen (paks) uit het milieu te verwijderen.

Met het voorschrift om paks definitief uit de keten te halen was de Nederlandse wetgever destijds de eerste in Europa. Dit jaar heeft ook de Vlaamse overheid (OVAM) dit voorbeeld gevolgd. De nieuwe thermische reinigingsinstallatie wordt mede gebouwd met het oog op de ontwikkeling van de internationale markt.

David Heijkoop, directeur van REKO: “Door de omvang van onze installatie, in combinatie met het grootschalig terugwinnen van de vrijkomende energie, kunnen wij de kosten voor onze klanten drukken. Dit gecombineerd met de uiterst gunstige ligging van REKO in de haven van Rotterdam – wij kunnen over water teerhoudend asfalt aanvoeren – geeft een uitstekende uitgangspositie richting de rest van Europa.”

“Wanneer men zich realiseert dat Nederland jaarlijks 20 miljoen ton zand en grind als primaire grondstoffen voor de bouw uit het buitenland importeert, dan laat het zich raden dat wij in die behoefte gedeeltelijk kunnen voorzien”, aldus Heijkoop. “Primaire grondstoffen vervangen door schoon zand en grind dat uit minerale reststoffen in de thermische reinigingsinstallatie wordt geproduceerd. REKO kan straks jaarlijks zo’n anderhalf miljoen ton schoon zand en grind leveren. Dat kan de Nederlandse bouwindustrie goed gebruiken. Daarbij is het een groot voordeel dat zo minder nieuw zand en grind gewonnen wordt, waardoor er minder ingrepen in het landschap noodzakelijk zijn. Alles wat REKO verwerkt, hoeft niet gestort te worden. De paks kunnen niet in het milieu komen. Dat is dus goed voor landschap en milieu. Schepen varen dan niet meer met in het buitenland opgegraven zand en grind maar nemen asfalt mee dat in Nederland, dankzij de installatie van REKO, wordt omgezet in schoon zand en grind. Oftewel: de circulaire economie.”

Warmte voor het warmtenet

De thermische reinigingsinstallatie verbruikt energie om de brandbare componenten in het asfalt en dakleer te ontsteken. Doordat daarna alles wat branden kan verbrandt, inclusief teer en paks, komt er vier tot vijf keer zoveel energie vrij uit het proces dan er in gaat. In de bestaande, eerste installatie wordt die energie gebruikt om elektriciteit op te wekken. De nieuwe installatie doet deze omzetting naar elektriciteit veel efficiënter. Zij wordt tevens geschikt gemaakt om ook warmte in de vorm van heet water aan het warmtenet te kunnen leveren. Voor de realisatie van dit specifieke onderdeel van de installatie draagt het Havenbedrijf Rotterdam € 1 miljoen bij. De nieuwe installatie van REKO kan straks flexibel kiezen in welke mate de energie die vrijkomt bij het reinigingsproces wordt omgezet in warmte en/of elektriciteit. Als er in de stad warmte nodig is levert REKO die warmte. Is deze warmte niet nodig (bijvoorbeeld in de zomer) dan wordt zij omgezet in elektriciteit.

Omdat REKO de afgelopen jaren veel ervaring heeft opgedaan met thermische recycling van asfalt en het daaruit produceren van bouwstoffen, is veel kennis van REKO’s medewerkers toegepast in het ontwerp van de nieuwe installatie. De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe thermische reinigingsinstallatie zijn inmiddels gestart. Volgens planning zal de nieuwe installatie midden 2020 in gebruik worden genomen. Door de uitbreiding neemt het aantal medewerkers van REKO toe van 120 tot 140.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.