Overeenstemming over maatregelen opruimen overboord geslagen lading MSC Zoe


Nu er is afgeschaald naar GRIP-0 hebben betrokken partijen in het Waddengebied opnieuw gezamenlijk maatregelen afgesproken voor het opruimen van de (nog niet) aangespoelde lading uit de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe.

Dit schip verloor in de nacht van 1 op 2 januari 2019 containers in de vaarroute boven de Waddeneilanden. Volgens de meest accurate loslijst van de reder zijn dit er 342. Inmiddels zijn meer dan 120 unieke delen van containers geborgen.

Genomen maatregelen opruimen containers

Sinds het moment van overboord slaan van de containers van de MSC Zoe wordt het Nederlandse deel van de Noordzee en het Waddengebied geïnspecteerd en gemonitord op vervuiling. Dit gaat in ieder geval nog 16 maanden door, in samenwerking en in afstemming met Duitsland en Denemarken. Waar nodig worden opruimacties gestart, al dan niet met behulp van vrijwilligers. Voor het opruimen van microplastic wordt deskundig advies ingewonnen om zo tot een effectieve methode te komen.

Daarnaast worden op alle strandovergangen van de Waddeneilanden speciale containers geplaatst waar bezoekers van het strand afval kunnen deponeren. Tenslotte maakt het onderzoek van de Waddenacademie in opdracht van Rijkswaterstaat naar de ecologische effecten op (middel)lange termijn op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers, onderdeel uit van het maatregelenpakket. De berger is sinds half januari 2019 bezig met het bergen van de lading in het gebied boven de Waddeneilanden.

Afspraken nodig na afschaling

Een groot deel van de maatregelen is al eerder in gang gezet. Na afschaling van GRIP-4 naar GRIP-0 door de Veiligheidsregio Fryslân was het noodzakelijk dat de betrokken partijen in het Waddengebied ook op papier afspraken maken over de gezamenlijke acties. Het pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat verdere schade aan het Waddengebied wordt voorkomen en ontstane schade waar mogelijk wordt hersteld. De kosten van deze maatregelen worden gedeclareerd bij de veroorzaker, de eigenaar van MSC Zoe.

Coördinatie door Rijkswaterstaat

De coördinatie van de totstandkoming en monitoring van deze maatregelen is belegd bij Rijkswaterstaat, uiteraard in nauwe afstemming met alle betrokken partijen. Alle waddengemeenten, de noordelijke kustgemeenten, de Veiligheidsregio’s Noord-Holland, Fryslân en Groningen, de waterschappen, de terreinbeherende natuurorganisaties, oevereigenaren en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben dat samen met Rijkswaterstaat afgesproken. Bij het opstellen van het pakket aan maatregelen is ook de Waddenvereniging betrokken.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.