Omzetgroei van Oord in 2018


2018 was een bijzonder jaar. Van Oord vierde zijn 150-jarige bestaan, verwelkomde 500 nieuwe medewerkers en breidde de vloot uit met nieuwe schepen.

Ook de gunning van het iconische Afsluitdijk-project is noemenswaardig. Het was een druk jaar voor Offshore Wind. Van Oord voerde vier grote windenergieprojecten uit: Deutsche Bucht in Duitsland, het Norther-project in België, East Anglia ONE in het Verenigd Koninkrijk en Borssele III & IV in Nederland. Binnen Dredging is een aantal projecten met goede resultaten afgerond. Met de gunning van diverse middelgrote projecten is de orderportefeuille stabiel gebleven. De Offshore-activiteiten bleven op hetzelfde niveau als in 2017.

Omzet en resultaat

Van Oord realiseerde in 2018 een omzet van EUR 1,88 miljard (2017: EUR 1,53 miljard) en een nettoresultaat van EUR 92 miljoen (2017: EUR 78 miljoen). Deze stijging is met name toe te schrijven aan de Offshore Wind-activiteiten, die een omzet genereerden van EUR 706 miljoen (2017: EUR 403 miljoen). Ook in Nederland is met EUR 115 miljoen een hogere omzet gerealiseerd (2017: EUR 82 miljoen). De omzet uit de internationale baggeractiviteiten (EUR 852 miljoen) is vergelijkbaar met die in 2017 (EUR 841 miljoen), als gevolg van de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. Hetzelfde geldt voor Offshore, waar een omzet werd genoteerd van EUR 203 miljoen (2017: 204 miljoen).

Van Oord realiseerde een nettoresultaat van EUR 92 miljoen (2017: EUR 78 miljoen). Dat is inclusief eenmalige posten. De verkoop van het belang in windpark Gemini leverde een nettoboekwinst op van EUR 38 miljoen. Anderzijds is een nettolast opgenomen van EUR 20 miljoen in het kader van de US Private Placement herfinanciering (EUR 27 miljoen vóór belastingen). De EBITDA bedroeg in 2018 EUR 306 miljoen (2017: EUR 290 miljoen).

De orderportefeuille bedroeg ultimo 2018 EUR 3,68 miljard, ten opzichte van EUR 3,39 miljard ultimo 2017. De vijf grootste projecten die in 2018 zijn gegund, zijn de versterking van de Afsluitdijk, windpark Fryslân in het IJsselmeer, de aanleg van de A16, de modernisering van de vaargeul tussen Świnoujście en Szczecin in Polen en de opdracht voor de levering en installatie van kabels voor windpark Hollandse Kust (zuid).

Pieter van Oord, CEO:

‘Na twee jaren van krimp is het niveau van de omzet en de winst in 2018 hersteld. De omzetstijging is primair toe te schrijven aan de offshore-windactiviteiten. Ook het volume van gunningen was hoger dan in 2017. Vermeldenswaardig is vooral de gunning van het iconische Afsluitdijk-project.’

Financiële positie

We hebben nog altijd een sterke financiële positie, met een eigen vermogen van EUR 999 miljoen (2017: EUR 943 miljoen) en een solvabiliteitsratio van 39,5% (2017: 37,3%). De nettoschuld bedroeg EUR 78 miljoen, ten opzichte van EUR 43 miljoen ultimo 2017. Deze schuldpositie blijft ruim binnen het niveau van onze kredietfaciliteiten.

Dredging

De baggermarkt bleef in 2018 gekenmerkt door overcapaciteit. Ook de omvang van het zeetransport nam af vanwege de toegenomen politieke spanningen en een lager volume van de wereldhandel, wat gevolgen heeft voor de ontwikkeling van havens. Ondanks deze lastige marktsituatie hebben wij de omzet op peil gehouden en in 2018 een aantal middelgrote projecten binnengehaald. De projectresultaten waren solide.

Wij hebben een start gemaakt met de uitvoering van het Dubai Harbour project. Dit prestigieuze project bestaat onder andere uit een hotel, een terminal voor cruiseschepen, een winkelcentrum en woningen. De opdracht betreft het uitbaggeren van het 12 kilometer lange scheepvaartkanaal, landaanwinning, stenenwerk, de bouw van een kademuur en bodemverdichting middels vibrocompactie. Na het fameuze Palm Jumeirah-project werkt Van Oord wederom aan een in het oog springend project in Dubai.

Nederland

De business unit Nederland zag een forse stijging van het orderboek, dankzij twee belangrijke DBFM (Design, Build, Finance, Maintain)-projecten: de Afsluitdijk en de A16. In de Nederlandse weg- en waterbouw is er sprake van stevige concurrentie en lage marges. Deze projecten zorgen de komende jaren voor een omzetstijging in Nederland.

We zijn trots dat we het Afsluitdijk-project via Levvel hebben binnengehaald – een consortium bestaande uit Van Oord, BAM en Rebel. De vernieuwing van de Afsluitdijk en de spuisluizen geschiedt volgens de modernste inzichten omtrent stijgende zeespiegels en rivierafwatering. De komende 25 jaar zijn wij ook verantwoordelijk voor het onderhoud.

Offshore Wind

Offshore Wind boekte in 2018 een recordomzet. Er is een start gemaakt met vier grote projecten tegelijkertijd: Deutsche Bucht in Duitsland, het Norther-project in België, East Anglia ONE in het Verenigd Koninkrijk en Borssele III & IV in Nederland. Deze offshore-windparken vormen samen een belangrijke stap voorwaarts in de energietransitie. Samen voorzien zij straks zo’n 1,6 miljoen huishoudens van duurzame stroom.

In september 2018 vond de overname plaats van MPI Offshore, inclusief twee offshore-installatieschepen. Daarmee is niet alleen onze marktpositie in het Verenigd Koninkrijk versterkt, maar hebben we ook meer materieel gekregen voor offshorewindenergieprojecten. Dankzij deze overname hebben wij Operations & Maintenance aan ons servicepakket toegevoegd.

Offshore

De OFS-market (Oil Field Services) bevindt zich al sinds 2014 in een recessie. Toch lijkt het erop dat het dieptepunt in 2018 is bereikt. De winstgevendheid uit Offshore komt terug op een aanvaardbaar niveau. Eind 2018 waren onze valpijpschepen alle drie aan het werk, inclusief het nieuwe schip Bravenes, dat in mei 2018 operationeel werd.

Na vijf jaar werken aan de tender voor het Golfinho-project in Mozambique is Van Oord samen met consortiumpartner TechnipFMC geselecteerd als preferred tenderer van olie- en gasbedrijf Anadarko. Het binnenhalen van het EPCI-contract (engineering, procurement, construction en installation) voor het offshoreonderwatersysteem voor dit LNG-project in Mozambique is een enorme mijlpaal voor ons bedrijf.

Markten en relevante trends

De markten waarin Van Oord actief is, kennen ieder een eigen dynamiek. Deze markten zijn conjunctuurgevoelig en we zien dat een neergang in het ene segment samen kan gaan met een positieve trend in een andere markt. Op dit moment hebben onze offshore- en internationale baggeractiviteiten nog steeds last van de economische crisis. Dit zal in 2019 niet anders zijn. Wij verwachten dat de omzet en de activiteiten op het niveau van 2018 blijven.

Nu de vraag naar duurzame energie toeneemt, is wind op zee een mondiale activiteit geworden. In Noordwest-Europa blijft de markt naar onze verwachting stabiel en betrouwbaar, met jaarlijks nieuwe projecten van 3 tot 4 GW. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland zijn de grootste markten, met Polen en Frankrijk als relatieve nieuwkomers. Wat de rest van de wereld betreft, zijn projecten gestart in Azië en de Verenigde Staten, markten waarvan we hoge verwachtingen hebben. Al deze ontwikkelingen bieden kansen, maar gaan ook gepaard met risico’s. In gevestigde markten zoals Nederland en Duitsland, waar geen subsidie meer wordt verleend, is een concurrerend prijsniveau nodig.

Verwacht wordt dat de offshore olie- en gasmarkt zich herstelt. Vanwege de groeiende wereldbevolking en het stijgende energieverbruik neemt de vraag naar energie toe. Analisten zijn het erover eens dat er op dit moment te weinig naar olie en gas wordt geboord om aan deze vraag te voldoen. Een combinatie van fossiel en duurzaam is volgens ons dan ook de beste oplossing. Olie- en gasmaatschappijen zullen hun investeringen naar verwachting opschroeven.

Wij maken deel uit van een wereld die te maken heeft met klimaatverandering. De transitie naar een duurzaam energiesysteem begint vaste vorm aan te nemen. Ook de samenleving verwacht meer van ons. Als bedrijf beseffen wij dat we afhankelijk zijn van natuurlijke ecosystemen en erkennen wij onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving en de veranderende verwachtingen van onze opdrachtgevers.

Duurzaamheid, innovatie en samenwerking vormen de sleutel tot het oplossen van wereldwijde problemen.

Organisatie 2018 was een feestelijk jaar voor Van Oord. We vierden het 150-jarig jubileum van de onderneming. In 1868 begon Govert van Oord als zelfstandig ondernemer met het handelen in griendhout. Door het hele jaar werden wereldwijd festiviteiten georganiseerd voor onze medewerkers en andere belanghebbenden. Van Oord ontving tijdens een internationaal symposium het predicaat Koninklijk.

Vanwege het hogere activiteitenniveau bij de business units Offshore Wind en Netherlands is het aantal medewerkers in 2018 gestegen naar 4.954 (2017: 4.454). Van Oord heeft zo’n 100 medewerkers overgenomen van MPI Offshore, zowel voor kantoor als op de projecten. We blijven nieuwe mensen werven voor de ruim 200 vacatures. Naast de werving van goed opgeleide nieuwe mensen is het zaak dat wij het talent dat wij al hebben, vasthouden. Onderdeel van de bedrijfsstrategie is om de juiste mensen aan te trekken, op te leiden en vast te houden.

In 2018 zijn diverse projecten opgestart die onze duurzaamheidsambities onderstrepen. Zo hebben wij in samenwerking met de Stichting Noordzee, de stichting Natuur & Milieu en Eneco Luchterduinen kooien met platte oesters en rifballen geïnstalleerd in windpark Luchterduinen voor de kust van IJmuiden. Doel is om te onderzoeken hoe natuurbescherming en duurzame energieopwekking elkaar kunnen versterken. Van Oord neemt ook deel aan een consortium dat op het Great Barrier Reef in Australië een nieuwe methode aan het testen is voor grootschalig koraalherstel.

Onze veiligheidscultuur bevindt zich op een proactief niveau. Van Oord transformeert zich in toenemende mate naar een full-service maritieme aannemer. Dit betekent dat wij onze onderaannemers en toeleveranciers bij ons veiligheidsbeleid moeten betrekken. Het Say YES to Safety-programma zal in 2019 specifiek op hen worden toegespitst.

Het mondiale bedrijfsleven digitaliseert in hoog tempo. Gezien de hoogwaardige gegevens die wij dagelijks genereren, zorgt deze trend ervoor dat Van Oord binnen de sector voorloper wil en moet zijn op het gebied van digitalisering. De digitale transformatie binnen het bedrijf wordt getrokken door het Vox Data-programma, een van de strategische thema’s van Van Oord.

Investeringen

Van Oord beschikt over zeer gespecialiseerd, innovatief materieel dat aan de modernste markteisen voldoet. Aan de basis hiervan ligt een investeringsplan voor de lange termijn. We zijn momenteel bezig met de vernieuwing van de huidige capaciteit in onze baggervloot. De sleephopperzuiger Vox Amalia is grotendeels afgebouwd in Santander en eind 2018 naar Rotterdam overgebracht, waar het in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin feestelijk is gedoopt. Het schip wordt in 2019 operationeel.

In 2018 is het eerste LNG-schip van Van Oord, de Werkendam, in gebruik genomen. Aanvullend hebben wij twee LNG-aangedreven ZSH 7.0 hopperzuigers besteld. Wij denken dat LNG de komende decennia een belangrijke transitiebrandstof is. Op de lange termijn hebben wij daar dus commercieel baat bij omdat opdrachtgevers op zoek zullen gaan naar een partner met energiezuinig materieel. Zo speelt Van Oord een actieve rol in de energietransitie.

Er heeft een omvangrijke modificatie plaatsgevonden van het offshoreinstallatieschip Aeolus. Het schip is onder andere uitgerust met een kraan met een hefvermogen van 1.600 ton, waardoor het de nieuwste generatie fundaties en windturbines kan installeren. Daarnaast zijn twee MPI jack-up-schepen aan de vloot toegevoegd: de MPI Adventure en de MPI Resolution. In 2018 vond ook de oplevering plaats van het innovatieve valpijpschip Bravenes.

Daarnaast blijven we op zoek naar innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden. Deze investeringen zijn essentieel om ook in de toekomst waarde te creëren. Een ander initiatief betreft het Slip Joint Offshore Research (SJOR)-project. De Slip Joint is een alternatieve koppeling tussen een offshore-windturbine en de fundatie. Van Oord heeft als projectpartner met de slip joint een succesvolle koppeling tot stand weten te brengen tussen de windturbine en de monopaal. Verkorte installatietijden en het lagere gewicht van de fundatie kan verdere kostenbesparingen in offshore wind opleveren.

Toekomstperspectief

De volatiliteit in onze markten zal in 2019 niet afnemen. Het is moeilijk te voorspellen wat de invloed zal zijn van de Brexit, handelsoorlogen en mogelijke politieke ontwikkelingen. Wij verwachten een omzet in lijn met 2018 met opnieuw hoge tendervolumes. De strategische focus van Van Oord op de thema’s The Right People, duurzaamheid en digitalisering legt het fundament voor succes in de toekomst. Onze visie is om bij te dragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties door middel van Marine Ingenuity. Wij gaan die uitdaging graag aan.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.