Noordzeeakkoord belangrijk voor havens


Havenbedrijf Rotterdam vindt het van groot belang dat er in het Noordzeeoverleg de komende zes maanden gewerkt wordt aan een akkoord voor de Noordzee.

In dit overleg wordt onderzocht waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en waar keuzes gemaakt moeten worden.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is initiatiefnemer van dit overleg. Gisteren sloot de consultatie, waarna op 8 mei een verdiepende bijeenkomst wordt gehouden met de insprekers.

“De Noordzee is niet alleen onze voortuin, maar een wezenlijk bestanddeel van de Rotterdamse haven en van alle Nederlandse Zeehavens. Voor Rotterdam begint die 57 kilometer buiten de kust bij de entree van de Eurogeul. Een vlotte en veilige scheepvaartafwikkeling staat of valt bij de ruimte die er op de Noordzee bestaat voor de scheepvaart. Ook voor de energietransitie van de havens is de Noordzee van groot belang. Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit wees uit dat Nederland 6,2 procent van het nationale inkomen dankt aan de Rotterdamse haven”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam en voorzitter van de brancheorganisatie Zeehavens.

Het Noordzeeoverleg moet leiden tot een Noordzeeakkoord met stevig eigenaarschap bij de meest betrokken maatschappelijke partijen. Daarmee legt het een krachtige basis voor de Strategische Agenda 2030 die op de planning staat voor dit najaar. Dit vormt de opmaat naar het besluitvormingsproces naar het Nationale Programma Noordzee 2022-2027 (opvolger van de huidige Beleidsnota Noordzee 2016-2021) die daarna van start zal gaan.

Aan het Noordzeeoverleg neemt de brancheorganisatie Zeehavens samen met de betrokken ministeries en andere stakeholders deel. Voor de havens is het van belang dat een aantal havenbelangen hierbij geborgd blijven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het behoud van voldoende ruimte voor veilige en vlotte zeescheepvaart op zee (in ruimte maar ook in tijdige planvorming). Voor de energietransitie van de Rotterdamse haven biedt de Noordzee een belangrijk potentieel voor duurzame energie en voldoende ruimte voor CO2-opslag als tijdelijk instrument in de groei naar een volledige duurzame energievoorziening. Andere belangen zijn onder meer het zoveel als mogelijk bundelen van kabels en leidingen vanwege efficiënt ruimtegebruik; het beperken van vervuiling en hinder in internationaal verband. Waarbij maatregelen voor de scheepvaart lopen via de International Maritime Organization.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.