Nog steeds weinig aanvoer water in grote rivieren


Door de zeer beperkte neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas is er nog steeds weinig aanvoer van water in de grote rivieren.

Dit zal de komende 2 weken ook zo blijven. Met name de scheepvaart ondervindt hier hinder van.

Laagterecords Lobith

De afgelopen week is het waterpeil op de Rijn bij Lobith onder de historisch lage stand van 6.84 meter boven NAP van 24 augustus 2018 gedaald. Op dinsdag 16 oktober 2018 werd een waterpeil van 6.73 meter boven NAP (daggemiddelde) bereikt. De komende periode zal de waterstand nog verder dalen. De vorige keer dat het waterpeil zo laag stond was in 2011. Op 1 december werd toen een peil van 6.89 meter boven NAP gemeten. Via de pagina Waterinfo kunt u de actuele waterstanden raadplegen.

Gevolgen scheepvaart

De scheepvaart op grote rivieren zoals de Waal, de IJssel en Lek ondervindt hinder van de lage waterstanden. De rivier is minder diep, waardoor schepen minder lading kunnen vervoeren. Op de Maas ondervindt de scheepvaart hinder doordat er minder wordt geschut. Op sommige trajecten op de Geldersche IJssel mogen schepen elkaar niet inhalen. Rijkswaterstaat adviseert schippers om de scheepvaartberichtgeving goed in de gaten te houden.

Om zoutindringing te voorkomen is bij een aantal zeesluizen het schutregime aangepast. De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via scheepvaartberichtgeving op de website Vaarweginformatie en NOS teletekstpagina’s 720 en 721.

Verzilting

Laagwater in de rivieren zorgt ervoor dat zout zeewater verder het land indringt. Daardoor lopen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied momenteel enigszins op. Water met enigszins verhoogd zoutgehalte levert op dit moment, in tegenstelling tot in het groeiseizoen, geen problemen op. Ook in het IJsselmeer is sprake van verzilting. Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk terug te dringen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.