Nog altijd lage wateraanvoer Rijn en Maas


De droogte in Nederland is nog niet voorbij.

Door beperkte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas blijft de wateraanvoer de komende twee weken laag. Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is in de afgelopen maand ongeveer gelijk gebleven, maar er zijn wel grote regionale verschillen ten gevolge van de (lokaal hevige) neerslag in de afgelopen periode.

In grote delen van Zuid- en Oost-Nederland blijven, vooral op de hogere zandgronden, de grondwaterstanden laag. Het herstel van de grondwaterstanden zal nog geruime tijd duren. Door de lage waterstanden van de rivieren blijven er beperkingen voor de scheepvaart. Het beschikbare water van de grote rivieren wordt geoptimaliseerd ingezet ten behoeve van de vaardiepte voor de scheepvaart, de bestrijding van de verzilting en het stimuleren van de vistrek. De verziltingsproblematiek in de kustregio’s is stabiel. De beschikbare watervoorraden in het IJsselmeergebied worden ingezet voor de bestrijding van de verzilting van het IJsselmeer.

Maatregelen IJsselmeer

In delen van het IJsselmeer is – ondanks de eerder genomen maatregelen – sprake van een te hoog zoutgehalte als gevolg van de langdurige droogte. Dat heeft er toe geleid dat bij Andijk afgelopen week geen water meer is ingenomen voor de productie van drinkwater. Omdat de situatie bij Andijk onzeker blijft, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten om een aanvullende maatregel voor te bereiden: het aanvoeren van zoet water per schip uit andere delen van het IJsselmeer.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit laat een gunstige ontwikkeling zien, maar is op veel locaties nog onvoldoende. Er wordt nog steeds melding gemaakt van blauwalg, botulisme en vissterfte. Rijkswaterstaat adviseert recreanten de website Zwemwater te raadplegen over de waterkwaliteit van de officiële buitenzwemlocaties.

Beperking scheepvaart

Beperkingen voor de scheepvaart blijven van kracht. Door de lage Rijnafvoer kunnen schepen nog altijd minder lading meenemen. De wachttijden voor het schutten zijn over het algemeen beperkt. De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via onder andere berichten aan de scheepvaart (BAS) en de website Vaarweginformatie. Waterbeheerders doen hun uiterste best om de waterstand waar mogelijk te verhogen en de hinder voor de branche zo beperkt mogelijk te houden. Continu wordt gemonitord of de beperkingen kunnen worden verminderd of opgeheven.

De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

Droogtemonitor

Wanneer sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. Momenteel wordt de droogtemonitor wekelijks verspreid onder onze waterpartners, zolang er sprake is van watertekorten.

Nieuws droogte en watertekort

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort staat een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.