Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol


Minister Cora van Nieuwenhuizen en de luchtvaartsector hebben een overeenkomst gesloten om de veiligheid op Schiphol te verbeteren.

Kern van het convenant ‘Veiligheidsverbetering Schiphol’ is dat de sector komt tot een integraal veiligheidsmanagementsysteem op de luchthaven. Ook de verbetering van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen door de Inspectie Leefomgeving en Transport is in de overeenkomst vastgelegd.

De minister en de sector reageren hiermee op een deel van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol. In dit rapport, dat uitkwam in het voorjaar van 2017, heeft de OvV kritisch gekeken naar de veiligheid op Schiphol en deed zij aanbevelingen voor verbetering hiervan.

Een van de aanbevelingen van de OvV aan de sector was om gezamenlijk een integraal veiligheidsmanagementsysteem te ontwikkelen. Door de verbeterde samenwerking wordt de veiligheid op en rondom Schiphol vergroot. In het convenant met de sector zijn afspraken over de ontwikkeling van het nieuwe systeem vastgelegd. De minister volgt de ontwikkeling onder andere aan de hand van jaarlijkse evaluaties die de sector laat uitvoeren door (internationale) externe veiligheidsdeskundigen. De eerste evaluatie vindt plaats in 2019.

In de overeenkomst heeft de minister ook afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een plan waarin de sector vastlegt welke maatregelen zij neemt voor een aantoonbare verbetering van de veiligheid van Schiphol de komende jaren. De sector baseert dit plan onder andere op de aanbevelingen van de OvV en de eerder in opdracht van het ministerie uitgevoerde integrale veiligheidsanalyse Schiphol. Het plan wordt nu uitgewerkt.

De ILT is inmiddels gestart met versterking van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen. Dit was ook een aanbeveling van de OvV. Het doel is om met de sectorpartijen lering te trekken uit voorvallen om de luchtvaartveiligheid te verbeteren. Dit vraagt onder meer een vergroting van de bruikbaarheid van de analyses van het Analysebureau. De ontwikkeling van het Analysebureau wordt in eerste instantie jaarlijks door externe deskundigen geëvalueerd.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.