Minister dient nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 in bij Raad van State


De Raad van State heeft in een tussenuitspraak over het Tracébesluit ViA15 (A12/A15 Ressen – Oudbroeken) verzocht om een nadere onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.

Deze onderbouwing heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser, verstuurd naar de Raad van State.

Het tracébesluit is openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatscourant van dinsdag 14 september 2021.

Wijzigingen in het tracébesluit

In dit ingediende tracébesluit zijn de effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden opnieuw beoordeeld en nader onderbouwd. Hiervoor is de, recent door het kabinet vastgestelde, rekenafstand van 25 km rondom emissiebronnen toegepast. Er zijn meer mitigerende maatregelen getroffen dan in het eerdere tracébesluit. Deze maatregelen voorkomen mogelijke verslechtering van de natuur in Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofuitstoot.

Voor het indienen van de stukken heeft de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat eerder aan de Raad van State uitstel aangevraagd en gekregen. Naast een nadere onderbouwing van de stikstofgevolgen voor de natuur zijn er ook enkele wijzigingen opgenomen in het ontwerp ter optimalisatie. De eerdere tracébesluiten voor de ViA15 blijven van kracht voor zover ze niet door dit nieuwe besluit worden gewijzigd.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.