Kwartaalcijfers: aanhoudende groei in overslag containers, krimp in overslag massagoed


In de eerste drie kwartalen van 2018 kwam de totale overslag in de Rotterdamse haven 0,4% lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De overslag van containers bleef sterk groeien ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017, met een all time high in augustus. In de productsegmenten droge en natte bulk daarentegen waren volumedalingen te zien. Positieve uitschieters daarbinnen waren LNG en biomassa. In totaal werd tot en met september 350 miljoen ton overgeslagen, dat is 1,5 miljoen ton minder dan vorig jaar. De verwachting is dat dit verschil in het vierde kwartaal kleiner wordt en de totale overslag voor heel 2018 nagenoeg op hetzelfde niveau zal liggen als die van 2017.

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door. Ik ben verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, doorzet. Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen, zoals ook dit kwartaal weer blijkt.”

Containers

De containervolumes zijn ook in 2018 sterk gegroeid met 5,7% ten opzichte van vorig jaar, in TEU gemeten, resulterend in een overslag van 10.780.204 TEU. De sterkste stijging werd geboekt in de eerste zeven maanden. Augustus was een recordmaand met 136.500 ton.

De groei in de eerste negen maanden van 2018 verschilt per handelsroute: op de Azië-Europa trade lane groeide de aanvoer van beladen containers met 10% maar daalde de afvoer met -7,6%. Op de Noord-Amerika trade lane groeide de totale overslag met bijna 10%, de Zuid-Amerika trade lane zag een toename met ruim 20%.

Het shortsea volume laat iets minder groei zien. Dat betreft met name de shortsea diensten op Engeland als gevolg van een minder goed presterende Britse economie.

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed is ruim 1% gedaald. Met name de overslag van ruwe olie verminderde als gevolg van minder raffinageproductie in Duitsland en België, alsmede door een raffinage onderhoudstop in Rotterdam.

De overslag van minerale olieproducten kwam in de eerste negen maanden 1,5% lager uit dan vorig jaar. De daling was vooral het gevolg van minder overgeslagen stookolie, wat op zijn beurt weer het gevolg was van minder handel met Singapore. Andere olieproducten zoals diesel en benzine lieten juist een toename zien.

De overslag van LNG bleef sterk stijgen en noteerde in september een maandrecord met bijna 0,8 mln ton. Deze stijging had grotendeels te maken met de blijvende aanvoer van LNG via kleine schepen vanuit het Yamal veld in Rusland die ten behoeve van wederuitvoer naar andere bestemmingen in de wereld in grote LNG carriers wordt overgeslagen.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed was 7,3% lager. Met name agribulk en ijzererts werden minder overgeslagen dan in de eerste drie kwartalen van 2017. De overslag van agribulk ligt duidelijk onder het niveau van vorig jaar (-18%). Dit komt onder andere door minder aanvoer uit Zuid-Amerika als gevolg van slechte oogsten, alsmede door lagere tarweprijzen waardoor meer in Europa geproduceerde tarwe werd gebruikt, met als gevolg minder maritieme aanvoer.

De aanvoer van ertsen was vooral lager in het eerste halfjaar en is tot en met het derde kwartaal bijna 6% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Door toenemende staalproductie en lage ertsvoorraden in Europa wordt wel weer meer aanvoer verwacht in de komende maanden.

De overslag van kolen is ten opzichte van vorig jaar 4,6% lager. Als gevolg van de bovengemiddeld warme zomer, de stijgende prijs van CO2-uitstootrechten en de groei van duurzaam opgewekte stroom was er minder vraag naar energiekolen. De aanvoer van cokeskolen voor de industrie trekt juist aan door de groeiende productie van staal.

Breakbulk

De overslag van Roll On-Roll Off (RoRo) volume was in de verslagperiode 1,3% hoger dan vorig jaar. De handelsvolumes op RoRo diensten van en naar Engeland groeien niet ten gevolge van een krimpende Engelse economie, die op zijn beurt een gevolg is van de aanhoudende onzekerheid over de Brexit. Het volume vervoerd op RoRo diensten naar het Iberisch schiereiland nam daarentegen wel toe.

De overslag van overig stukgoed is vooral in het eerste kwartaal lager geweest waardoor het overslagvolume tot en met september nog steeds een min van 6,5% laat zien ten opzichte van vorig jaar. In het derde kwartaal stabiliseerden de volumes zich weer.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.