KLM en BARIN akkoord met publicatie van MKBA-rapport door Ministerie van I&W


In een brief aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben KLM en BARIN (de vertegenwoordiger van 50 luchtvaartmaatschappijen in Nederland) hun akkoord gegeven voor de publicatie van het rapport met Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), waartoe zij vorig jaar samen met Royal Schiphol Group opdracht hebben gegeven.

Het doel van deze studie was om meer inzicht te krijgen in de verschillende beleidskeuzes rondom een eventueel krimp-scenario.

Tussen de opdrachtgevers is destijds afgesproken dat dit rapport alleen bij akkoord en in gezamenlijkheid gepubliceerd zou worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de inhoud toch al in de openbaarheid is gekomen. Dit heeft begrijpelijkerwijs tot de nodige vragen geleid. Er is KLM en BARIN veel aan gelegen om openheid van zaken te geven. Daarom gaan zij nu alsnog akkoord met openbaarmaking van het rapport door het Ministerie.

De reden dat KLM en BARIN er aanvankelijk voor hebben gekozen om het rapport niet te publiceren is dat er veel vraagtekens zijn bij de methodiek en de conclusies uit het rapport. Daardoor zijn de uitkomsten niet compleet en niet in balans. In de kern komen de bezwaren op het volgende neer:

In de berekening van de Maatschappelijke Kosten & Baten worden de klimaateffecten op wereldwijd niveau berekend, maar de negatieve effecten voor de reiziger en de luchtvaartsector alleen binnen Nederland bezien. Hierdoor zijn de positieve resultaten van de Milieu- & Geluidsvariant disproportioneel groot. Dit is dus geen reƫel scenario;
In het rapport wordt geen rekening gehouden met weglekeffecten naar andere luchthavens in de wereld;
Het rapport gaat voorbij aan het feit dat met het voorgestelde scenario (de Milieu- en Geluidsvariant) de toekomst van de luchtvaart in Nederland, de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat, als ook het voortbestaan van de KLM in gevaar komt. Al deze belangrijke elementen komen onvoldoende tot uiting in de berekeningen en conclusies
KLM en BARIN blijven streven naar een betere balans tussen de luchtvaartsector en omgeving. KLM benadrukt dit ook in haar sectorplan Schoner, Stiller, Zuiniger en in de 10 Commitments waar 31 partijen uit de luchtvaart en kennisinstellingen voor staan.

Daarmee wordt het belang onderstreept van een verdere verbetering en verdere aanscherping van maatregelen, waarbij dit voor de luchtvaart op mondiaal, maar ten minste op Europees niveau zou moeten plaatsvinden.

Het Ministerie van I&W zal het MKBA-rapport naar verwachting op korte termijn aan de Tweede Kamer sturen. De brief plus bijlage van KLM en BARIN aan het Ministerie is als download bijgesloten.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.