IenW maakt werk van veilige en duurzame mobiliteit


Onze economie draait op volle toeren en dat betekent dat steeds meer mensen gebruik maken van de wegen, treinen en fietspaden.

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekken in 2019 ruim zeven miljard euro uit voor aanleg en beheer en onderhoud van de infrastructuur zodat mensen en goederen zo snel mogelijk op de plek van bestemming komen en tegelijkertijd kwaliteit van de leefomgeving verbetert. De minister en staatssecretaris zetten daarnaast in 2019 fors in op verbetering van de verkeersveiligheid en de circulaire economie.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ik kan de files niet oplossen, maar ik doe er alles aan om ze te beperken. We verbreden onze wegen, leggen nieuwe wegen aan en we verjongen en vernieuwen onze bruggen en tunnels om storingen en dus oponthoud voor de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zoveel mogelijk te voorkomen. Ik wil daarbij volop gebruik maken van innovaties, die ervoor zorgen dat we niet alleen vlotter maar vooral ook veiliger op de plek van bestemming komen.”

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Het wordt steeds drukker in Nederland. Met goed openbaar vervoer, meer en langere treinen kunnen we druk van de ketel halen. Daarnaast moeten we de verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten, zodat we nog beter aansluiten bij wat de reiziger wil. Ik wil het Nederlandse spoornetwerk verbeteren om de groei van het aantal treinreizigers op te vangen. Door extra investeringen in fietsroutes, fietsenstallingen en regelingen met werkgevers, wordt de fiets daarnaast een aantrekkelijk en gezond alternatief om mee naar het werk te gaan.”

Verkeersveiligheid

Nog dit jaar komt de minister met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid met een aanpak om het verkeer op regionale wegen, in steden en op fietspaden veiliger te maken. Het grootste deel van de ongevallen vindt daar plaats. Samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gewerkt aan een stevige aanpak van roekeloos gedrag en een verbod voor appen op de fiets. Nog deze maand gaat hierover een wetsvoorstel in consultatie. De staatssecretaris richt zich op meer veiligheid in het treinverkeer. Daarom investeert ze in de uitrol van European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit systeem zorgt ervoor dat meer treinen veilig op korte afstand van elkaar kunnen rijden.

Mobiliteit

Met het Regeerakkoord is er extra geld beschikbaar gekomen voor infrastructuur: eenmalig 2 miljard euro en daarnaast 100 miljoen euro extra op jaarbasis. Het extra geld is ingezet voor nieuwe projecten en voor de versnelling van lopende projecten. In 2019 worden weer belangrijke stappen gezet om de groei van het autoverkeer en het goederentransport op te vangen. Zo wordt de verbrede A6 bij Almere opgeleverd en start het werk om de A1 Apeldoorn Azelo, de A15 Papendrecht Sliedrecht en de N33 Zuidbroek Appingedam te verbreden. Ook wordt gestart met de aanleg van de A16, een nieuwe snelweg die ervoor zorgt dat het verkeer in de drukke regio Rotterdam beter doorstroomt. Ook het goederenvervoer over water krijgt in 2019 een impuls. De derde kolk van de Beatrixsluis in het Lekkanaal wordt opgeleverd waardoor schepen sneller de sluis kunnen passeren en er komen op verschillende plaatsen in het land ligplaatsen bij.

Om de files op de korte termijn aan te pakken heeft minister Van Nieuwenhuizen 100 miljoen euro extra uitgetrokken. In 2018 is 40 miljoen ingezet voor maatregelen om de weg na ongelukken of pech sneller vrij te maken. Vanaf 2019 wordt er nog eens 60 miljoen geïnvesteerd. Waar mogelijk spitsstroken worden permanent opengezet en er vinden kleine aanpassingen aan de wegen plaats die de doorstroming verbeteren. Staatssecretaris Van Veldhoven zet hoge vaart achter het Programma Hoofdfrequent Spoor dat ervoor zorgt dat passagiers op de drukste trajecten in Nederland elke tien minuten op een trein kunnen stappen en meer ruimte komt voor goederenvervoer. Er wordt onder andere gewerkt aan het traject Almaar-Amsterdam, Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen en Breda-Eindhoven. Het spoortraject Veenendaal Klompersteeg is in 2019 klaar om op deze manier meer en vaker treinen te laten rijden, volgend jaar wordt in dit kader gestart met de werkzaamheden aan het spoor bij Geldermalsen. Daarnaast worden er verschillende projecten in de omgeving van de stations gestart en opgeleverd. De stations worden toegankelijker en krijgen meer fietsenstallingen.

Met de fiets worden overige vormen van vervoer ontlast, bovendien is het goed voor het klimaat en de gezondheid. In het Regeerakkoord is daarom vastgelegd dat er eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar is voor cofinanciering vanuit het Rijk voor fietsinfrastructuur. Omdat het Rijk maximaal 40% meebetaalt aan projecten levert dit een investering op van rond de 250 miljoen euro op. Een fiets van de zaak wordt een stuk aantrekkelijker. Straks mag de leasefiets naast de auto worden gebruikt.

Terugdringen CO2-uitstoot

De minister en staatssecretaris zetten de komende tijd volop in op concrete acties voor duurzame mobiliteit. Aan de mobiliteitstafel wordt hierover, binnen de kaders van het klimaatakkoord, actief overlegd. Zo wordt gewerkt aan zero emissie zones voor stadslogistiek en voldoende tank- en laadinfrastructuur voor voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden. Eind dit jaar worden er met de binnenvaartsector afspraken gemaakt voor een green deal voor het goederentransport over water. Voor de zeescheepvaart zijn verregaande mondiale afspraken gemaakt om de totale uitstoot in 2050 met de helft omlaag te brengen. De zeevaart neemt ook deel aan de mobiliteitstafel. Ook met de luchtvaartsector gaat de minister afspraken maken die ervoor moeten zorgen dat de luchtvaart duurzamer wordt. Het gaat daarbij onder meer om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame alternatieve brandstoffen en het aanjagen van innovaties op het gebied van elektrisch vliegen en schonere afhandeling van het vliegverkeer op de grond.

Duurzame luchtvaart neemt naast veiligheid een belangrijke plek in de Luchtvaartnota 2020-2050 die volgend jaar verschijnt. In Luchtvaartnota geeft de minister, mede op basis van gespreksrondes die de komende tijd in het land plaatsvinden, de richting aan voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart en de Nederlandse luchthavens. Ook de ontwikkelingen met drones krijgen in de nota een plek. In 2019 neemt de minister een besluit over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Ook werkt ze aan de openstelling van Lelystad Airport.

Circulaire economie

Ook in 2019 maakt staatssecretaris volop werk van circulaire economie, een duurzame economie zonder afval. In 2019 lanceert ze het plastic pact, om samen met het bedrijfsleven wegwerpplastic terug te dringen. Verder worden acties uit de transitieagenda’s samen met de betrokken partijen uitgevoerd via uitvoeringsprogramma’s. Met het verpakkende bedrijfsleven maakt ze afspraken over het invoeren van tariefdifferentie voor goed recyclebare verpakkingen.

Klimaatadaptatie

De droogte afgelopen zomer, maar ook de lokale extreme buien, laten zien dat we ons moeten aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Met de Nationale Adaptatiestrategie laat de minister in beeld brengen waar in de toekomst de risico’s liggen. Zij gaat ook Deltawet aanpassen zodat komende jaren niet alleen geïnvesteerd wordt in bescherming tegen hoogwater, maar ook in maatregelen bij langdurige droogte of extreme buien. Internationaal zet Nederland klimaatadaptatie op de kaart met het initiatief voor de Global Commission on Adaptation. Op uitnodiging van minister Van Nieuwenhuizen gaan Ban Ki-Moon, Bill Gates en Kristalina Georgieva deze nieuwe commissie leiden.

Kwaliteit leefomgeving

De staatssecretaris kiest in haar milieubeleid voor een ambitieuze aanpak bij de gewenste transitie van saneren en beheersen, naar het voorkómen van milieurisico’s en gevaren. Die aanpak kenmerkt zich door drie sporen. Het ontwikkelen van instrumenten om risico’s te voorkomen (‘veilig aan de voorkant’). Het intensiveren van de huidige aanpak waarin het beheersen van risico’s een centrale rol speelt, inclusief toezicht en handhaving. En ten slotte het actief betrekken van de samenleving bij de aanpak van milieurisico’s en omgevingsveiligheid. Het doel is een schone, gezonde en veilige leefomgeving, die door de inwoners van Nederland ook als zodanig wordt ervaren. Ook wordt in internationaal verband actief bijgedragen aan de strategie om te komen tot een ‘non-toxic environment’.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.