Havenbedrijven bundelen krachten in internationaal actieprogramma voor klimaat


Het Havenbedrijf Rotterdam is verheugd om de lancering van het World Ports Climate Action Program te kunnen aankondigen, een op het klimaat gericht actieprogramma van enkele toonaangevende havenbedrijven.

In dit nieuwe internationale initiatief zijn de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Rotterdam verenigd. Samen gaan zij projecten ontwikkelen om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan.

Allard Castelein, President-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, kondigde het samenwerkingsverband vandaag aan tijdens de openingsbijeenkomst van de Global Climate Action Summit in San Francisco.

Allard Castelein: “Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duidelijke doelstelling: we moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren. Het is verheugend te zien dat internationale havenbedrijven op dit gebied nu het voortouw nemen en gezamenlijk projecten gaan opzetten die een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot van de maritieme transportsector.”

Het World Ports Climate Action Program concentreert zich op de volgende specifieke acties:

1. Verhogen van de efficiëntie van transportketens door benutting van data;
2. Bevorderen van gemeenschappelijk en ambitieus beleid om de uitstoot in regionale vaargebieden terug te dringen; 3. Versnellen van de ontwikkeling van walstroom voor schepen en andere oplossingen waarbij geen uitstoot plaatsvindt;
4. Versnellen van de ontwikkeling van commercieel haalbare, duurzame koolstofarme scheepsbrandstoffen en infrastructuur voor de elektrificatie van de scheepvaart.
5. Versnellen van het CO2-neutraal maken van de overslagfaciliteiten in onze havens.

De ondertekenende havenbedrijven roepen de scheepvaartsector en andere havenbedrijven op om zich ook in te zetten voor het realiseren van het Klimaatverdrag van Parijs en samen acties te ontwikkelen die tot concrete resultaten leiden.

Om de impact van het programma te vergroten vragen deze zeven havenbedrijven aan overheden en toezichthouders wereldwijde – of op zijn minst internationale – beleidsmaatregelen te nemen op het gebied van de CO2-beprijzing en financiële steun te verlenen aan relevante R&D- en proefprojecten.

De deelnemers aan het World Ports Climate Action Program zullen nauw samenwerken met stakeholders in de maritieme sector en daarbuiten. De eerste activiteit van de partners is het opstellen van een werkprogramma. Via het World Ports Sustainability Program (https://sustainableworldports.org) zullen de partners regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van dit programma.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.