Havenbedrijf Antwerpen zet in op duurzaam energiebeleid


De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een van de strategische prioriteiten van het Havenbedrijf Antwerpen.

Duurzaam energiebeleid maakt daar deel van uit en binnen dat kader werd vandaag voor de tweede keer op rij het ISO 50001-certificaat in ontvangst genomen. Deze internationaal erkende norm voor duurzaam energiemanagement is de erkenning voor de continue inspanningen die het Havenbedrijf op dit vlak levert. Ook voor de komende drie jaar werd een plan opgesteld om volop in te zetten op energie-efficiëntie en andere bedrijven binnen het havenplatform te inspireren dit ook te doen.

Het Havenbedrijf was in 2015, bij het behalen van het eerste ISO 50001-certificaat, het allereerste bedrijf in zijn soort dat deze norm achter zijn naam kon schrijven. Voor de driejarige ISO-cyclus 2015 t/m 2017 behaalde het Havenbedrijf nu opnieuw een ISO-50001 certificaat, dat vandaag door certificeringsinstelling DNV-GL officieel werd overhandigd aan Greet Bernaers, Directeur Infrastructuur van het Havenbedrijf.

Duurzaam energiebeleid

Voor de volgende driejarige periode (2018 t/m 2020) heeft het Havenbedrijf een nieuwe energiebeleidsverklaring opgesteld. Ambitie is het verder verbeteren van de energie-efficiëntie van de eigen gebouwen en installaties om zo de bedrijfsinterne CO2 uitstoot met 10% te verminderen (t.o.v. 2016). Daarnaast zal de CO2 uitstoot van de eigen vloot tegen eind 2020 worden gereduceerd met ca. 5% per sleeptaak. Binnen het Havenbedrijf werd een energieteam aangesteld dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het energiemanagement. Eddy Van Hove, Technisch Manager Havenbedrijf: “Dit zal worden verwezenlijkt met behulp van verschillende maatregelen. Praktisch gaat het om het in bedrijf nemen van energie-efficiëntere sleepboten en elektrische voer- en vaartuigen naast het verder inzetten op hernieuwbare energie in gebouwen en op sluiscomplexen (zonnepanelen, warmtepompen). We organiseren ons ook beter door het clusteren van gebouwen en werken aan ons gedrag door o.a. het toepassen van eco-driving en eco-varen. Alle verbruiken worden systematisch gemonitord. Enkel door zo te werken kunnen we onze energiebesparende maatregelen systematisch plannen, uitvoeren en beoordelen. Onze focus ligt daarbij op de grote verbruikers zoals gebouwen en vaartuigen.”

Günther Willems, Operations Manager Belgium DNV GL: “Het Havenbedrijf Antwerpen beschikt over een systeem wat een goed inzicht geeft in de huidige prestaties om van daaruit de nodige maatregelen te treffen om emissies en CO2 besparingen te realiseren. De communicatie, zowel intern als extern, en de middelen die ter beschikking gesteld worden tonen aan dat vanuit het management een hoog engagement bestaat om de duidelijk uitgesproken doelen te behalen en zodoende toonaangevend te blijven in de sector.”

Voorbeeldfunctie

Greet Bernaers, Directeur Infrastructuur: “Als Havenbedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en willen wij een voorbeeldrol vervullen op het havenplatform. Met een duidelijk en gedragen energiebeleidsplan willen we andere bedrijven inspireren om ook in te zetten op energie-efficiëntie. Het feit dat wij twee cycli op rij voldoen aan de ISO 50001-norm, toont aan dat wij energie-efficiëntie hebben verankerd in onze bedrijfsvoering.”

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.