Haven Netwerk Fryslân werkt nu als stichting nog krachtiger regionaal samen


Het eerdere samenwerkingsverband Haven Netwerk Fryslân (HNF) is in januari formeel een stichting geworden.

Daarmee heeft HNF nu officieel een bestuur, een adviesgroep en een uitvoeringsorganisatie. Met deze stap is er een nog krachtigere organisatie ontstaan die staat voor het bevorderen en rendabel houden van het vervoer over water en het toekomstgericht versterken van het waternetwerk in Fryslân.

De kersverse stichting Haven Netwerk Fryslân heeft drie bestuurders. Voorzitter is Frank van Kerkhof van de AB Texel Group, een internationale transportgroep. Vicevoorzitter is Arnold de Jong van Fritom, een logistieke dienstverlener. Robert Bakker is algemeen bestuurslid. Hij is van Berding Beton, een specialist in betonproducten. Het driekoppige bestuur wordt ondersteund door een adviesgroep die gevraagd en ongevraagd advies geeft. In deze adviesgroep zitten de bedrijven Sterk, Wenau en Fritom en medewerkers van Port of Harlingen en Gemeente Smallingerland.

Bijdragen aan duurzame en circulaire economie

Het Haven Netwerk Fryslân (HNF) werd in 2022 door meerdere bedrijven gevormd als een samenwerkingsplatform. De Strategische Agenda werd op 4 oktober 2022 in Leeuwarden ondertekend door 35 bedrijven en diverse overheden. In 2021 hadden Ports of Fryslân (Port of Harlingen en gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Fryske Marren, Súdwest Fryslan en Leeuwarden) de meerwaarde van zo’n netwerk al onderzocht. Zij wilden een netwerk realiseren waarmee de natte economie bijdraagt aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Volgens het huidige Haven Netwerk Fryslân kan dat vooral door te zorgen voor het rendabel houden van het vervoer over water en het toekomstgericht versterken van het waternetwerk. Ook de samenwerking in de keten opzoeken is belangrijk; op die manier kunnen verschillende logistieke concepten over weg, spoor en water elkaar aanvullen.

Zichtbare pleitbezorger

De stichting Haven Netwerk Fryslân hanteert een brede agenda. Programmamanager Leontine De Koning: “Het begint bij het verbeteren van de zichtbaarheid en het imago en het verbeteren van de infrastructuur van havens en vaarwegen. Nu we officieel een stichting zijn, met participanten uit het bedrijfsleven, kunnen we als aanspreekpunt in Friesland de belangen waarvoor we staan met nog meer betekenis onder de aandacht brengen. We willen dat meer vervoer van de weg naar het water wordt overgeheveld, daarmee verduurzamen we het transport: een binnenvaartschip stoot 8,5 keer minder CO2 uit per tonkilometer dan een vrachtwagen. En we organiseren een circulaire economie: EUR-havenhoogleraar Bart Kuipers zegt niet voor niets dat er zonder binnenhavens geen circulaire economie mogelijk is.”

Lobbyist Jaap Jelle Feenstra

Jaap Jelle Feenstra, adviseur Public Affairs, is aangetrokken als Ambassadeur van stichting Haven Netwerk Fryslân. Hij was twintig jaar Public Affairs Officer voor Port of Rotterdam en twaalf jaar Tweede Kamerlid. Als lobbyist richt hij zich nu vooral op de politiek-bestuurlijke contacten om het belang van de binnenvaart, binnenhavens en vaarwegen in Friesland onder de aandacht brengen. Feenstra: “De sector is nu nog vrij onbekend, terwijl het belang voor de regionale economie enorm is. Volgens het CBS biedt de Friese havensector 6.900 directe banen en draagt ze voor bijna één miljard euro per jaar bij aan de economie. Dat is net zoveel als de Friese landbouw en horeca bij elkaar. ”

Belangen behartigen

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen bezoekt Feenstra de Friese lijsttrekkers: “Iedereen praat over duurzaam transport en circulaire economie. Met onze Strategische Agenda bepleiten wij het tijdig versterken van zee- en binnenhavens en het op capaciteit brengen van de vaarwegen. Als we bijvoorbeeld met veel publiek en privaat geld de sluis bij Kornwerderzand uitbreiden, moeten de baggerwerkzaamheden in de vaargeul naar Harlingen daarop wel aansluiten. Dat is van belang voor Harlingen, maar ook voor alle Friese binnenhavens en voor de watergebonden bedrijven. Wij vragen de politiek niet alleen naar afzonderlijke sluizen en bruggen te kijken, maar strategisch en toekomstgericht naar de hele corridor.”

Over Haven Netwerk Fryslân

Het Haven Netwerk Fryslân begon in 2022 als een platform van havengebonden en logistieke bedrijven. Aanleiding voor de oprichting was de behoefte aan samenwerking in de natte economie om betere resultaten te behalen op het gebied van vestigingsklimaat, werkgelegenheid, circulariteit en duurzaamheid. Watergebonden bedrijven zorgen voor inzameling, verwerking of opwerking van grondstoffen. De natte economie maakt een transitie mogelijk naar een duurzame en circulaire economie. Meer vervoer over water ontlast het wegennet. Sinds 19 januari 2023 is het Haven Netwerk Fryslân officieel een stichting.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.