Duurzame koplopers doen aanbevelingen voor ontwikkeling biobased economie en CO2-reductie


Een consortium bedrijven dat streeft naar meer gebruik van duurzame grondstoffen heeft de eindrapportage “Business met biomassa en biobased gas” overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad van het toekomstige
Klimaatakkoord.

Duurzame koplopers DSM, AkzoNobel Specialty Chemicals, FrieslandCampina, Suikerunie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe hebben o.l.v. CE Delft samen met de Rijksoverheid gekeken naar een slimmere inzet van biomassa. Hoofdconclusie is dat een stimuleringskader dat stuurt op CO2-reductie via zowél grondstoffen als energie, leidt tot businesscases voor de optimale verwaarding van biomassastromen.

Meervoudige verwaarding van biomassa: grondstoffen en energie in één proces

Het slim gebruiken van duurzame biomassa is één van de pijlers van een klimaat neutrale en circulaire economie. Duurzame biomassa is niet oneindig beschikbaar, zeker niet in het – qua oppervlakte – kleine Nederland.

Het is volgens de deelnemende partijen dan ook cruciaal om biomassastromen meervoudig te verwaarden. De bedrijven zien kansen voor innovatieve technieken als bio-raffinage, waste-to-chemicals, vergassing en het herwinnen van mineralen uit dierlijke mest. Bij meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: eerst worden hoogwaardige grondstoffen aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels en binnen hetzelfde proces wordt hernieuwbaar ofwel groen gas gewonnen.

Aangezien dit gas hernieuwbare koolstoffen bevat, zijn ook daaruit weer duurzame materialen te maken. Ook kan afval en biomassa worden gebruikt om daaruit nieuwe grondstoffen en producten te maken. Beide routes leiden daarmee tot CO2-reductie.

Noodzaak om te beginnen, want geen duurzame alternatieven

Als het gaat om hernieuwbare grondstoffen zijn er geen of nauwelijks duurzame alternatieven voor biomassa. Projecten voor meervoudige verwaarding zijn echter complex en komen moeilijk van de grond. Omdat vanuit de klimaatdoelstellingen de tijd begint te dringen, willen de ondertekenaars van de Green Deal daar op korte termijn verandering in brengen. Onder andere door zelf te investeren in demo-installaties en de weg naar opschaling vrij te maken. De belangrijkste oproep van de duurzame koplopers is om een nieuw stimuleringskader te ontwikkelen dat stuurt op de gecombineerde winning van groene grondstoffen en duurzame energie. In Nederland zijn de eerste veelbelovende innovaties gestart. Voor de structurele uitrol heeft de industrie wetgeving nodig die de meervoudige
inzet van biomassa blijvend stimuleert.

Ed Nijpels zei bij het in het ontvangst nemen van het rapport, dat hij in de aanbevelingen “opnieuw een voorbeeld ziet van het bij elkaar komen van energietransitie en circulaire economie”. Hij gaf aan het rapport door te geleiden naar de klimaattafels.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.