Boskalis Trading Update


Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2018 is de verwachting uitgesproken dat het marktbeeld voor 2019 niet fundamenteel zou afwijken van vorig jaar.

Het eerste kwartaal heeft zich conform deze verwachting ontwikkeld.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was de omzet hoger. De bezetting van de Dredging-vloot was naar omstandigheden goed, daar waar de bezetting bij Offshore Energy een gemengd beeld liet zien. De stand van de orderportefeuille was per einde kwartaal stabiel ten opzichte van eind 2018 en sedertdien zijn diverse nieuwe werken bij zowel Dredging & Inland Infra als Offshore Energy aangenomen.

Dredging & Inland Infra

De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar toegenomen. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Duqm (Oman), JNPT (India), Nordvikkudden (Zweden), Pulau Tekong Polder en Tuas Terminal 2 (beide in Singapore) en diverse middelgrote projecten in Nederland.
De bezetting van de hoppervloot was naar omstandigheden goed. Mede als gevolg van een geplande reparatie van een megahopper was de bezetting in vergelijking met de jaarbezetting 2018 lager. De bezetting van de cuttervloot was in het eerste kwartaal sterk, mede door de inzet van de megacutter Helios op het project Duqm.

De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2018 nagenoeg stabiel. Vermeldenswaardige nieuw aangenomen projecten betreffen de uitbreiding van de haven van Adelaide (Australië) en diverse kleinere werken in Europa. Na afloop van het kwartaal zijn twee projecten in Indonesië aangenomen evenals een groot infrawerk in Nederland (deelproject van de Rijnlandroute).

Offshore Energy

Het eerste kwartaal bij Offshore Energy verliep conform verwachting moeizaam door enerzijds seizoenseffecten en anderzijds aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Bij een licht hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal 2018 was het operationele divisieresultaat vergelijkbaar negatief. Naast de seizoenseffecten werd het resultaat nadelig beïnvloed door een sterke afhankelijkheid van een concurrerende spotmarkt bij services en project-specifieke issues bij Offshore Wind.

Het contracting deel van de divisie bestaat uit Marine Installation & Intervention (I&I) en de Offshore Wind activiteiten. Bij I&I was Nord Stream 2 het belangrijkste werk in uitvoering en bij Offshore Wind is veel werk verzet op East Anglia, Borssele Alpha, Hohe See en Horns Rev 3. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam de omzet bij contracting toe.

Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport was het volume in de spotmarkt goed, zij het tegen scherpe tarieven. Bij Subsea Services en Marine Survey (Gardline) is de winterperiode op de Noordzee seizoensmatig rustig en lag de omzet op een niveau dat vergelijkbaar is met begin vorig jaar. In de loop van het eerste kwartaal is een aandelenbelang verworven in Horizon Geosciences gevestigd in het Midden-Oosten. Deze survey-activiteiten zullen met ingang van het tweede kwartaal aan het resultaat van de groep gaan bijdragen.

De bezetting van de verschillende typen offshore-schepen lag gemiddeld genomen op een vergelijkbaar niveau als begin 2018. Het totale orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van eind 2018 licht toegenomen.

Towage & Salvage

Salvage kende een goede start van het jaar met een succesvol emergency response project bij een brand aan boord van de Yantian Express, een groot containerschip op de Atlantische Oceaan. Dankzij dit werk en doorlopende opruimwerkzaamheden van de Maersk Honam, alsmede enkele kleinere emergency response opdrachten nam de omzet van Salvage toe in vergelijking met het eerste kwartaal 2018.

Begin 2019 is de voorgenomen verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures aangekondigd. Sindsdien worden deze joint ventures als assets held for sale aangemerkt en dragen deze niet meer bij aan het divisieresultaat. Het resultaat van de overige Towage joint ventures was stabiel.
De voorgenomen verkoop van ons belang in Saam Smit Towage aan SAAM verloopt volgens plan. Naar verwachting zal de closing in het derde kwartaal plaatsvinden. Ook de voorgenomen verkoop van Kotug Smit Towage vordert gestaag, met een verwachte closing in de tweede helft van dit jaar.

Aandeleninkoop-programma

Begin februari is een aandeleninkoop-programma aangekondigd waarbij Boskalis voornemens is EUR 100 miljoen aan te wenden voor de inkoop van eigen aandelen. Dit programma is medio maart gestart en tot en met 7 mei zijn 165.676 aandelen met een totale waarde van EUR 4.0 miljoen ingekocht.

Vooruitzichten

Het marktbeeld voor 2019 zal naar verwachting niet fundamenteel afwijken van dat in 2018

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2019. Wel wordt verwacht dat het EBITDA niveau stabiel zal zijn maar dat het overtreffen van de operationele nettowinst van 2018 uitdagend wordt.

Voor 2019 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 250 miljoen verwacht met inbegrip van de recent overgenomen assets van Bohlen & Doyen offshore, maar exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.
Rekening houdend met het seizoenspatroon, lopende investeringen inclusief de overname van Bohlen & Doyen offshore, de acquisitie van het aandelenbelang in Horizon, het aandeleninkoop-programma en het effect van een all-cash dividend, zal de netto schuldpositie in het eerste half jaar toenemen om daarna in de tweede helft van het jaar weer aanzienlijk te dalen, mede door de effectuering van de verkoop van de harbour towage joint ventures. De financiële positie van Boskalis blijft onverminderd sterk en aan de financiële convenanten wordt ruimschoots voldaan.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.