Boskalis presenteert halfjaarcijfers en beëindigt verlieslatende low-end transportactiviteiten


De operationele resultaten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) zijn in het eerste halfjaar afgenomen ten opzichte van het eerst halfjaar 2017.

Deze daling wordt hoofdzakelijk verklaard door een sterke teruggang van het resultaat binnen de divisie Offshore Energy. In het bijzonder de transportactiviteiten aan de onderkant van de markt zijn verder verslechterd en inmiddels fors verlieslatend. Dit segment glijdt meer en meer af naar een commodity transportmarkt, veelal niet olie en gas gerelateerd, die structureel wordt geconfronteerd met (Aziatische) overcapaciteit. De commodity activiteiten passen bovendien niet in de strategie van Boskalis die zich richt op een positionering hoger in de Transport- & Installatiemarkt. De geschetste ontwikkelingen hebben Boskalis doen besluiten deze activiteiten te beëindigen. Mede als gevolg van dit besluit is een buitengewone last van EUR 397,0 miljoen verantwoord in het eerste halfjaar, hoofdzakelijk bestaande uit een afboeking op goodwill en schepen.

Over het eerste halfjaar is een netto operationele winst behaald van EUR 34,5 miljoen (eerste halfjaar 2017: EUR 75,1 miljoen). Inclusief buitengewone lasten resteert een nettoverlies van EUR 361,4 miljoen.
De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 6,6% toegenomen tot EUR 1,17 miljard (eerste halfjaar 2017: EUR 1,09 miljard).

De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 167,2 miljoen en het bedrijfsresultaat op EUR 47,4 miljoen, beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten (EBITDA eerste halfjaar 2017: EUR 225,1 miljoen en bedrijfsresultaat: EUR 101,7 miljoen).

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet toegenomen, alsook de bezetting van de hoppervloot. Grote projecten in uitvoering in Oman en India hebben hieraan bijgedragen. De marges en het resultaat waren stabiel ten opzichte van 2017.

Bij Offshore Energy was de omzet van de contracting activiteiten nagenoeg stabiel met belangrijke bijdragen van de kabellegactiviteiten en seabed intervention projecten zoals TurkStream en Nord Stream 2. De sterke teruggang van het divisieresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door de achteruitgang bij services. Aan de bovenzijde van de transportmarkt is Boskalis onderscheidend en zijn er nog volop kansen, maar de kleinere en veelal oudere transportschepen die zich aan de onderkant van de markt begeven zijn inmiddels verlieslatend. Dit deel van de markt bevindt zich aan de onderzijde van de S-curve en is voor Boskalis ook strategisch niet interessant. Daarom heeft Boskalis besloten zich uit dit marktsegment terug te trekken en afscheid te nemen van de closed-stern zware-ladingschepen (type IIb en III). Dit zal leiden tot een structurele verbetering van het bedrijfsresultaat van ruim EUR 25 miljoen op jaarbasis.

Salvage kende een goed eerste halfjaar met naast enkele kleinere emergency response opdrachten de succesvolle berging van het ultra grote containerschip Maersk Honam dat in de Arabische Zee in brand stond. Bij Towage zijn de volumes relatief stabiel echter in een aantal havens staan de marges onder druk, vooral ook als gevolg van de prijserosie in de containerscheepvaart. Margeverlies heeft ertoe geleid dat de boekwaarde van een tweetal joint ventures is bijgesteld middels een afboeking van goodwill daarin.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk met een solvabiliteit van 56,2% en een beperkte netto-schuldpositie van EUR 239 miljoen.

De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is toegenomen en is aan het einde van het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 3,89 miljard (ultimo 2017: EUR 3,50 miljard).

Peter Berdowski, CEO Boskalis:

“Het eerste halfjaar kende twee gezichten. Waar de contracting-activiteiten bij Dredging en Offshore Energy goed hebben bijgedragen, is het resultaat in belangrijke mate negatief gekleurd door de ontwikkelingen bij offshore services.

Bij Dredging lagen de prestaties in lijn met de verwachtingen. We zijn erin geslaagd de omzet te vergroten met stabiel resultaat en daarenboven waren we succesvol in het aannemen van een aantal grote projecten waarmee we onze werkvoorraad aanzienlijk hebben vergroot.

Offshore contracting activiteiten als seabed intervention en cables hebben eveneens goed bijgedragen aan het resultaat. De pijn zat het afgelopen halfjaar nadrukkelijk aan de services zijde van offshore, en in het bijzonder aan de onderkant van de transportmarkt. Zoals eerder aangekondigd hebben wij onze positie daar opnieuw beschouwd en zijn wij tot de slotsom gekomen ons volledig terug te trekken uit dit verlieslatende segment zonder perspectief. Met de onderkant van de transportvloot glijden we verder af in de markt en kunnen wij onvoldoende waarde toevoegen, in tegenstelling tot de bovenkant van de vloot waar we onderscheidend zijn, zeker ook in combinatie met onze andere schepen en activiteiten – geheel in lijn met onze strategie.

Vooruitkijkend zijn we gematigd positief. Bij Dredging hebben we een goedgevulde orderportefeuille en zien we interessante en ook omvangrijke projecten boven de markt. Bij Offshore Energy verwachten we een verbetering van de resultaten bij de contracting-activiteiten en bij services als gevolg van de ingreep in de vloot.
Ook zien we een toename van tenderactiviteiten in de offshore markt voor de middellange termijn. In de komende periode blijven wij daarom actief kijken naar mogelijkheden om het bedrijf te versterken en uit te bouwen in de offshore markt. Na de succesvolle overname van Gardline zien we meer kansen in de surveymarkt. Maar ook verdere versterking van onze positie in de high-end transport- en installatiemarkt heeft onze aandacht.”

Vooruitzichten

Bij Dredging & Inland Infra zien wij een pijplijn met een goede hoeveelheid aan tenders en werkvolume. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor de komende 6 tot 9 maanden bezet.
Bij Offshore Energy zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar redelijk. De grote projecten in portefeuille bij contracting zullen naar verwachting goed aan het resultaat bijdragen en bij offshore wind zijn de vooruitzichten met de kabellegprojecten in uitvoering eveneens gunstig. Bij services blijft de afhankelijkheid van de grillige en vaak concurrerende spotmarkt echter groot. Met het afstoten van de onderkant van de transportvloot neemt een deel van die afhankelijkheid af en worden tevens verlieslatende activiteiten afgestoten. De betreffende schepen zullen naar verwachting in de komende twaalf maanden worden uitgefaseerd, in lijn met eventuele contractuele verplichtingen, zonder verdere consequenties voor het resultaat.

Het resultaat van Towage & Salvage zal naar verwachting niet materieel veranderen in het tweede halfjaar.

Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur voor het tweede halfjaar 2018 een forse verbetering van de netto operationele winst ten opzichte van het eerste halfjaar. Naar verwachting zal het netto resultaatniveau van het tweede halfjaar 2017 echter niet worden geëvenaard.

Voor 2018 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 250 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is zeer solide en de solvabiliteit bedraagt 56,2%. Boskalis heeft een beperkte netto-schuldpositie van EUR 239 miljoen en voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.