Boskalis en HAL bereiken overeenstemming over niet-financiële voorwaarden bod; Boskalis neutraal op prijs


Sinds de bekendmaking van het voornemen van HAL een bod uit te brengen op Boskalis hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur (tezamen BOSKALIS), ondersteund door hun adviseurs, een intensief traject doorlopen om zorgvuldig alle aspecten van het voorgenomen bod in overeenstemming met hun vennootschappelijke verplichtingen te bestuderen.

In dat kader zijn onder meer door de financiële adviseurs van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, respectievelijk Rabobank en AXECO Corporate Finance, onafhankelijk van elkaar waarderingsanalyses gemaakt op basis van diverse waarderingsmethodieken, alsmede aanvullende strategische en financiële analyses.

BOSKALIS heeft op basis van deze onafhankelijke waarderingen geconcludeerd dat de door HAL voorgenomen biedprijs per aandeel niet onredelijk is, maar naar haar oordeel onvoldoende overtuigend om de prijs aan te bevelen aan haar aandeelhouders. BOSKALIS heeft daarom de afgelopen weken gesprekken gevoerd met HAL met als inzet een verhoging van de voorgenomen biedprijs. BOSKALIS is er niet in geslaagd HAL te bewegen het bod te verhogen.

Aangezien BOSKALIS de hoogte van het voorgenomen bod niet onredelijk vindt, maar onvoldoende overtuigend om de prijs aan te bevelen aan haar aandeelhouders, heeft zij besloten, in het belang van alle aandeelhouders, om het voorgenomen bod neutraal voor te leggen op prijs en aandeelhouders daardoor desgewenst de mogelijkheid te geven hun aandelen aan te bieden, indien en zodra het voorgenomen bod wordt uitgebracht.

In het overleg met HAL is voorts gesproken over de niet-financiële voorwaarden van het bod, in lijn met de mededelingen die HAL daarover zelf heeft gepubliceerd in haar persbericht van 10 maart 2022. Op de niet-financiële voorwaarden, waaronder strategie, governance, organisatie, financiering en werknemers is overeenstemming bereikt voor een periode van 4 jaar na afronding van het bod. BOSKALIS acht de bereikte overeenstemming in het belang van haar stakeholders en zal de niet- financiële voorwaarden van het bod daarom positief voorleggen aan de aandeelhouders.

BOSKALIS heeft zich niet verplicht mee te werken aan herstructureringsmaatregelen die na het bod door HAL zouden kunnen worden voorgesteld.

Indien en zodra HAL het bod uitbrengt zal Boskalis een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeenroepen om haar visie op het bod verder toe te lichten. Voorafgaand daaraan zal Boskalis haar gemotiveerde standpuntbepaling met betrekking tot het bod publiceren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.