Bekendmaking tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein


De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit voor de snelweg A15 Maasvlakte-Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein wijziging 2017) op 24 januari 2019 vastgesteld.

Het tracébesluit ligt vanaf 15 februari 2019 tot en met 28 maart 2019 ter inzage. Het Ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein heeft van 22 september tot en met 2 november 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en geven geen aanleiding om het tracébesluit te wijzigen.

Ter inzagelegging tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein

Het tracébesluit ligt van 15 februari tot en met 24 maart 2019 ter inzage. Heeft u een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017? Dan kunt u in beroep gaan tegen het tracébesluit. Beroep kan ook worden ingediend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerp tracébesluit naar voren hebben gebracht.

Aanleiding wijziging tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein

Uit het rapport Luchtonderzoek Maasvlakte 2 (de Effectprognose 2015) en de Monitoringstool NSL, blijkt dat ter hoogte van de monden van de Thomassentunnel en de Botlektunnel (beide snelweg A15) in 2020 geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit meer optreden. Daarmee is de noodzaak voor het realiseren van luchtschermen verdwenen. Dit is aanleiding geweest om het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein (2010) en het bestemmingsplan Maasvlakte 2 te wijzigen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.